ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U SOUDU

JUDr. Dagmar KLÁSKOVÁ

Kontakt

Kudy se k nám dostanete?

Advokátní kancelář Hradec Králové
E-mail: klaskova@ak-usoudu.cz

Poskytujeme   právní služby se zaměřením na právo občanské, obchodní, právo pracovní, právo rodinné a trestní, včetně zastupování v soudním řízení, komplexní služby pro podnikatele (podnikající fyz osoby, právnické osoby, realitní kanceláře), úschovy listin a finančních prostředků.         

 

Občanské právo:

 • převody nemovitostí (kupní, darovací , směnné, smlouvy zástavní a o věcných břemenech, vypořádání podílového spoluvlastnictví) , včetně úschov
 • prohlášení vlastníka dle  zákona č. 72/1994 Sb.
 • nájmy bytů, nebytových prostor
 • dědictví
 • vymáhání pohledávek včetně exekucí 
 • náhrady škody a reklamace
 • spotřebitelské vztahy

 

Rodinné právo:

 • rozvod a vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v opatrovnickém řízení ( výchova výživa dětí, úprava styku rodiče s dítětem, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, souhlas k úkonům za nezletilé či nesvéprávné osoby)

 

Obchodní právo:

 • obchodně-závazkové vztahy (sepis smluv, zajišťovací instituty, právní rozbory,  vypracování a revize vzorových smluv, všeobecné obchodní podmínky, vymáhání pohledávek soudní cestou  včetně exekučního řízení, náhrady škody) 
 • právo obchodních společností (zakladatelské listiny, převody obch. podílů, převody akcií, prodej podniku, fúze, včetně zastoupení před obchodním rejstříkem)
 • veřejné zakázky
 • směnečné právo
 • smírné řešení sporů (mediace)

 

Pracovní právo:

 • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti,výpovědi, dohody o ukončení pracovního poměru
 • vznik, změny a  zánik pracovněprávních vztahů
 • protiprávní skončení pracovního poměru
 • poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • analýzy a   právní rozbory
 • náhrady škody
 • interní předpisy (prac. řád apod.)
 • spory o neplatnost rozvázání prac.poměru, nevyplacenou mzdu a náhradu mzdy

 

Insolvenční právo:

 • úpadek
 • insolventní návrh za věřitele i úpadce
 • povolení oddlužení
 • přihláška do insolvenčního řízení
 • incidenční žaloby a zastoupení v soudním řízení
 • excindační (vylučovací) žaloby a zastoupení v soudním řízení

 

Trestní právo:

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastoupení poškozených
 • pís. podání  orgánům činným v trestním řízení (trestní oznámení, návrh  na zahlazení odsouzení, návrh  na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněné upuštění od potrestání)

 

Správní právo:

 • přestupky
 • azylové řízení
 • stavební  řízení